Dolina bosanskih piramida
Rafting i splavarenje
Posljednja prauma u Evropi
Vinska tura
City Tour Sarajevo
Tunel i Ilida, Vrelo Bosne
City Tour olimpijske planine

Dolina bosanskih piramida

Prije 12 500 godina veći dio Evrope je bio pod debelim ledenim naslagama. MeÄ‘utim, juA3ni evropski obod, od Baskije, preko A panjolske, Italije, Hrvatske, Bosne, pa sve do Turske i zakavkaskih oblasti je bujao ljudskim kulturama.

Razvijene civilizacije Pacifika, Atlantika i Sredozemlja ostavljale su jakog traga na arhitekturu, socijalnu organizaciju i spiritualni A3ivot juA3nih Evropljana. A za njih su prostori danaA!nje Bosne i Hercegovine i Jadranskog bazena bili posebno vaA3ni kao energetski vrlo potentni. Nekoliko stotina kilometara radijusa, od Save do Jadrana, smatrani su za najprivlaÄ?nije u tadaA!njoj Evropi. ViA!emilenijsko prisustvo Ilira i naroda Baskijsko-zakavkaske grupe ostavilo je iza sebe genijalnost oliÄ?enu u piramidama, monumentalnim kamenim gradovima i kompleksnim energetskim sistemima.

      

Svemirska kataklizma od prije 12 000 godina i otapanje leda u Evropi izazvalo je podizanje nivoa mora od nekoliko stotina metara. Tragovi civilizacije su prekriveni vodom. Ubrzo, povlaÄ?enjem mora i protokom vremena, piramide su prekrili nivoi zemlje i rastinja.

Sada imamo rijetku priliku da dodirnemo tragove naA!ih davnih predaka. Od nekoliko dostupnih sliÄ?ica moći ćemo naslutiti kako je izgledao mozaik.

      
Natrag na vrh.

Rafting i splavarenje       

Rijeka Tara sa svojim kanjonom duzine oko 75km upotrebljivog spusta i 1300m dubokim liticama na naj dubljem dijelu spada u najatraktivnije svijetske destinacije za ljubitelje kajaka i raftinga na divljim vodama. Tara vecim dijelom protice kroz Crnu Goru, a zavrsni i najljepsi dio se nalazi u Bosni i Hercegovini, da bi sjedinjujuci se sa rijekom Pivom napravila jos jednu vodenu ljepoticu rijeku Drinu. Kanjon Tare je vecim dijelom neprohodan za pjesaka, ali zato rafterima i kajakasima otkriva ljepotu nedirnute prirode, okomitih litica kanjona, bistrinu vode koja se moze piti na citavoj duzini kanjona. Zeleni virovi, brzaci , bukovi i kamene litice kanjona vas privlace i ocaravaju svojom ljepotom tako da zauvijek postajete njen zaljubljenik. Jednom rijecu, Tara je jedinstvena i neponovljina. Od sastavaka Pive i Tare, sledecih 25km do Foce Drina takodje protice kroz prelijep kanjon sa predivnim bukovima i brzacima.

      

Koliko je Tara atraktivna kajak i rafting destinacija, svijedoci i podatak da je 2005 odrzano Evropsko a 2009 Svjetsko prvenstvo u raftingu na njenim vodama. Zbog svega toga specijalna komisija UNESKO - a uvrstila je rijeku Taru i njen kanjon u registar svjetske prirodne bastine.

Detalji ponude

      
Natrag na vrh.

Posljednja praA!uma u Evropi       

PraA!uma Perućica, nalazi se u sklopu Nacionalnog Parka "Sutjeska". OkruA3ena je vrhovima (Maglića 2386 m - najviA!i bosansko-hercegovaÄ?ki planinski vrh), Volujaka (2336 m) i SnjeA3nice (1804 m), a od Zelengore odvojena je kanjonom Sutjeske. Duga je oko 6 a A!iroka od 1 do 3 kilometra. Zahvata povrA!inu od 1291 ha. Kroz praA!umu protiÄ?e PerućiÄ?ki potok, Ä?iji se vodopad Skakavac obruA!ava niz liticu visoku 75 m. A uma je gusto isprepletena, na pojedinim mjestima je gotovo neprohodna. Na relativno malom podruÄ?ju, zbog specifiÄ?nih geoloA!kih i klimatskih uslova, susrećemo se sa izuzetno bogatom florom i faunom: krecuci se od najniA3ih (600 m) prema viA!im poloA3ajima (1700 m) susrećemo se sa A!umama crne i bijele johe, A!umama hrasta kitnjaka, obiÄ?nog graba i crnog bora, predplaninskom bukovom A!umom i klekovinom bora; ovdje moA3ete vidjeti i stabla stara i po nekoliko vjekova, visoka preko 50 metara i preÄ?nika od 150 centimetara. U praA!umi A3ivi i niz A3ivotinjskih vrsta kao A!to su: medvjed, divojarac, srndać, vepar, kuna zlatica i bjelica, divlja maÄ?ka, lisica i druge; od pernatih vrsta, suri orao, krstaA!, tetrijeb-gluhan, sivi soko, crvenorepi kos, jarebica kamenjarka, ljeA!tarka i druge. Zbog izuzetne ljepote i bogatstva 1952. g., praA!uma Perućica je proglaA!ena strogo zaA!tićenim rezervatom, koji se iskljuÄ?ivo koristi za nauku i obrazovanje.

      
Natrag na vrh.

Vinska tura       

Hercegovina je povijesna i geografska regija u juA3nom dijelu Bosne i Hercegovine, koja se prije nazivala Humska zemlja, Zahumlje ili Hum. Ukupna povrA!ina joj je blizu 10 000 kmÂ2. Prema popisu iz 1991. godine, Hercegovina ima 437 000 stanovnika. Kao prirodna regija, sastoji se iz dvije mikro regije: niske (primorske ili jadranske) i visoke (gornje ili planinske) Hercegovine. Visoka Hercegovina obuhvaća sliv gornje i srednje Neretve, znatni dio dinarskog predjela, planina VeleA3, Volujak, Prenj, ÄOvrsnica i Crvanj, te poznata Nevesinjska i GataÄ?ka kraA!ka polja. Niska ili jadranska Hercegovina se prostire oko donjeg toka rijeke Neretve i u slivovima rijeka Bregava i TrebiA3at. Obuhvaća veliko Popovo polje, Mostarsko polje i kotlinu, te Trebinjsko polje. Sa svojom submediteranskom i mediteranskom klimom, Hercegovina spada u regije u kojoj uspijevaju sredozemno voće i povrće. Mnogi je nazivaju Californijom Bosne i Hercegovine. Ovdje uspijeva vinova loza, smokva, breskva, mandarina, jabuka, A!ipak, maslina i druge sorte, pa sve do ljekovitog bilja kao A!to su kadulja, vrisak, smilje itd., sve to Hercegovina daje. Upravo zbog ovakve blage klime, Hercegovina je najveći i jedini proizvoÄ‘aÄ? groA3Ä‘a i vina u Bosni i Hercegovini.

      

Dvije autohtone sorte, A1ilavka i Blatina, su se odavno ovdje udomaćile i daju urod i kvalitetu kao nigdje drugdje. Hercegovina je zemlja sunca i kamena, a njezine proplanke i udoline prekrivaju nisko i visoko raslinje kao A!to su draÄ?a, hrast, jasen, klen, smreka i borovina. Svakom prolazniku ovaj ambijent nudi nezaboravne poglede i ugoÄ‘aje oku i duA!i. Kao povijesna regija, Hercegovina nudi puno povijesnih lokaliteta kao A!to je Stari grad u Mostaru, PoÄ?itelj, Blagaj, Mogorjelo, Radimlja, LjubuA!ka kula itd. U hercegovaÄ?kim muzejima su saÄ?uvani nalazi i iskopine iz daleke povijesti. Upravo zbog toga, Hercegovina svakom gostu nudi «A!etnju» kroz vrijeme. Mostar joj je glavni grad i zajedno s MeÄ‘ugorjem – hodoÄ?asniÄ?kim srediA!tem, ljetovaliA!tem Neumom i ostalim atrakcijama predstavlja jednu od najpoA3eljnijih regija u jugoistoÄ?noj Europi.

      

Degustacija A3ilavke i blatine

        

U jutarnjim satima razgled Mostara A!etnjom kroz Stari grad sa posjetom Starom mostu. Nakon razgleda voA3nja kroz hercegovaÄ?ki kraj dolinom rijeke Neretve odakle se pruA3a prelijep pogled na hercegovaÄ?ko vinogorje. HercegovaÄ?ki kraj poznat je po dvije autohtone sorte vina A3ilavku i blatinu koji su pravi uA3itak za nepce, oko i srce. Degustirati hercegovaÄ?ka vina uz specijalitete domaće kuhinje kao A!to je prA!ut, sir, domaći kruh istinski je uA3itak. Sve ovo imat ćete prilike kuA!ati u jednom od mnogobrojnih hercegovaÄ?kih vinskih podruma i uz mogućnost kupovine vina. Uz dobrodoA!licu na imanju posjetit ćete vinograde uz pratnju domaćina koji će Vas upoznati sa naÄ?inom pravljenja vina. Nakon veÄ?ere povratak u Mostar.

Velika tura Hercegovine

        

1. Dan: Dolazak u Sarajevo. Razgled grada u pratnji struÄ?nog vodiÄ?a. RuÄ?ak u jednom od tradicionalnih restorana u Starom gradu. Slobodno vrijeme. Noćenje u hotelu.
2. Dan: Nakon doruÄ?ka voA3nja prema Mostaru. Razgled Mostara u pratnji struÄ?nog vodiÄ?a. A etnja kroz staru jezgru grada i posjeta Starom mostu. VeÄ?era u jednom od restorana u Starom gradu uz tradicionalni folklor. Slobodno vrijeme. Noćenje u hotelu.
3. Dan: Nakon doruÄ?ka voA3nja prema Blagaju, gdje se nalazi najveći europski kraA!ki izvor rijeke Bune, natkriven visokom liticom, na kojoj se nalazi utvrda srednjovjekovnog hercegovaÄ?kog vojvode Hercega Stjepana KosaÄ?e. Nakon Blagaja put vodi dalje dolinom rijeke Neretve prema MeÄ‘ugorju, svjetski poznatom svetiA!tu Kraljice Mira. Ovaj kraj je poznat po dugoj tradiciji vinarstva. U jednom od vinskih podruma ovog kraja kuA!at ćete specijalitete domaće kuhinje i degustirati A3ilavku i blatinu. Na tradicionalan naÄ?in pripremljen ruÄ?ak pod pekom, domaći prA!ut, sir i kruh uz domaća vina je nezaboravan uA3itak. Nakon ruÄ?ka voA3nja prema vodopadu Kravice na rijeci TrebiA3at, a onda slijedi posjeta srednjovjekovnom gradu-muzeju - PoÄ?itelju, koji se nalazi na putu od Mostara prema Jadranu. PoÄ?itelj je danas umjetniÄ?ka kolonija poznata A!irom svijeta. U posljepodnevnoj tiA!ini PoÄ?itelja moA3ete uA3ivati uz tradicionalnu bosanku kafu. Nakon PoÄ?itelja povratak u Mostar. Noćenje u hotelu.
4. Dan. Nakon doruÄ?ka voA3nja u Sarajevo Apt.

Posjeta hercegovaÄ?kom vinogorju

        

Polazak iz Mostara zapadno prema ÄOitluku, mjestu poznatom po dugoj, joA! iz rimskog perioda, tradiciji uzgajanja vinove loze. Ovdje ćete imati priliku probati vina u podrumima nekoliko obitelji koji se dulje vremena bave uzgojem vinove loze. Osim vina kuA!at ćete specijalitete hercegovaÄ?ke kuhinje i ostale proizvode pravljene od groA3Ä‘a i voća.


Natrag na vrh.

City Tour Sarajevo         

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjediA!te Sarajevskog kantona, koje prema procjenama ima 429,672 stanovnika. Kroz grad protiÄ?e rijeka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvoriA!te rijeke Bosne, sa popularnim izletiA!tem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, BjelaA!nica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih mjeseci omiljena izletiA!ta Sarajlija i turista iz cijeloga svijeta.

        

Konfesionalna slika Sarajeva je jedinstvena u Evropi, a zbog njene raznolikosti grad se nerijetko poredi sa Jerusalemom. Urbanu sliku grada krase sakralni objekti Ä?etiri svjetske konfesije. Brojne dA3amije, crkve, katedrala, sinagoga, te ostali znaÄ?ajni vjerski objekti nalaze se u samom centru grada Sarajeva, smjeA!teni tek stotinjak metara jedni od drugih.

        
Natrag na vrh.

Tunel i IlidA3a, Vrelo Bosne

        

Sarajevski ratni tunel je naziv za tunel koji je napravljen tokom opsade Sarajeva 1993. godine. Tunel je napravljen ispod aerodromske piste i povezivao je 2 teritorije koje je drA3ala ARBIH (Dobrinju i Butmir) pa se tako i tunel zvao "Tunel D-B". Tunel je dug oko 720 metara, a visok oko 1,5 m dok je na nekim dijelovima bio visok i do 1,8 m. Tunel se u zvaniÄ?nim razgovorima ARBIH i UN vodio pod imenom "Tunel kojeg nema". Tunel je bio najstroA3ija tajna Sarajeva jer pomoću tunela u Sarajevo je stizala hrana, oruA3je, cigare itd.

        

Vrelo Bosne je izvor u centralnoj Bosni i Hercegovini. Izvor je rijeke Bosne, i jedan od najpoznatijih obiljeA3ja Bosne i Hercegovine. Vrelo Bosne se nalazi na periferiji Sarajeva, pored IlidA3e. Jedno od najpoznatijih scena prirodne ljepote u regionu, smjeA!teno je u metro podruÄ?ju Sarajeva.

Danas je Vrelo Bosne poznata turistiÄ?ka atrakcija, i za strane turiste i za obliA3nje posjetioce koji A3ele uA3ivati u prirodi. Sastoji se od viA!e malih otoÄ?iÄ?a povezanih mostovima preko brojnih manjih potoka. Dosta A3ivotinja se nalazi u parku, poput patki i labudova. Tu su takoÄ‘er druge zanimljivosti u parku, poput fijakera, mjesta za izlet i restorana.


Natrag na vrh.

City Tour olimpijske planine

        

Igman je planina u centralnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se jugozapadno od Sarajeva, okruA3ujući planinu BjelaA!nicu i dio IlidA3e. Najveća taÄ?ka Igmana je visoka 1502 metra, Ä?ime se Igman svrstava u red najniA3ih sarajevskih planina. Igman je popularna destinacija za planinarenje i skijanje. Tokom 14. Zimskih olimpijskih igara bila je, uz Jahorinu i BjelaA!nicu, jedno od glavnih boriliA!ta. JoA! uvijek dosta objekata na Igmanu datira iz tog vremena, ali većina je poruA!ena ili deavstirana tokom posljednjeg rata. Trenutno postoje planovi za novu A3iÄ?aru izmeÄ‘u Igmana i dijela IlidA3e - Hrasnice. Danas je Igman jedna od vodećih turistiÄ?kih atrakcija u okolici grada Sarajeva.

BjelaA!nica je planina u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, smjeA!tena jugozapadno od grada Sarajeva. Kao i susjedna Jahorina i BjelaA!nica pripada dinarskom planinskom sistemu. Na najviA!em dijelu (2067 m nadmorske visine) podignuta je znaÄ?ajna meteoroloA!ka stanica, koja je ujedno i najviA!a stalno nastanjena taÄ?ka u Bosni i Hercegovini. Razvijen je kraA!ki i ledniÄ?ki reljef. Srednja godiA!nja temperatura iznosi samo 0,7 °C, zbog izrazito niskih zimskih temperatura. NajviA!a temperatura dostiA3e 24 °C, a najniA3a -41 °C. Ljeti je prekrivena gustom zelenom travom, a zimi i do 3 m visokim snijegom. Visoravan omeÄ‘enu planinama, BjelaA!nicom sa sjevera, Treskavicom sa istoka, VisoÄ?icom sa juga i planinom Obalj sa zapada, nazivamo bjelaA!niÄ?kim platoom. Rijeka Rakitnica razdvaja planine BjelaA!nicu i VisoÄ?icu i odvodi druge potoke kao A!to su TuA!ioÄ?ki potok u Neretvu. U sklopu 14. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, na BjelaA!nici su izgraÄ‘eni brojni sportski i turistiÄ?ki objekti, koji se i danas koriste, a vaA3an je i TV toranj, koji je u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu sruA!en.

Jahorina je planina u Bosni i Hercegovini koja pripada Dinarskom planinskom sistemu. NajviA!i vrh je Ogorjelica sa 1.916 m nadmorske visine. Ljeti je prekrivena gustom zelenom travom, a zimi i do 3 m visokim snijegom. Jahorina se prostire od 43°39' do 43°47' sjeverne geografske A!irine i od 18°31' do 18°43 istoÄ?ne geografske duA3ine. Izvanredna konfiguracija terena, obilje vrlo kvalitetnog snijega, pogodna klima, 20 kilometara staza za alpske discipline kao i blage padine (Rajska dolina) uvrstile su ovu planinu meÄ‘u najljepA!e i najpoznatije ski-centre. ProsjeÄ?an broj dana sa snijeA3nim pokrivaÄ?em na Jahorini je 175, i to od oktobra do kraja maja. DesetogodiA!nji prosjek visine snijeA3nog pokrivaÄ?a u februaru iznosi 106 cm. Na Ä?etrnaestim Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, na Jahorini su odrA3ane alpske discipline za A3ene. Jahorina je od Sarajeva udaljena 30 km, a od Pala 15 km.


Natrag na vrh.

© 2011. KUK